بیوتکنولوژی

 شرکت داروسازی لقمان اعتقاد دارد که پیشرفت در عرصه دارویی است که منجر به پیشرفت در عرصه سلامت، بهبود کیفیت زندگی و افزایش طول عمر می شود. بنابراین، خود را مسؤول و متعهد به پیشرفت در عرصه دارویی می داند.

نوآوری و خلاقیت کلید موفقیت در هر بخش از تجارت می باشد. از این رو، شرکت داروسازی لقمان پا در حیطه بیوتکنولوژی گذاشته تا به تعهدات خود در عرصه دارویی جامه عمل بپوشاند. کارخانه بیوتکنولوژی شرکت داروسازی لقمان که در حال حاضر در مرحله کیفی سازی و معتبرسازی قرار دارد، به زودی وارد مرحله تولید داروهای بیوتکنولوژی می گردد.

از سوی دیگر، تقاضای روز افزون جهانی برای پروتئین های درمانی، ایمنی خاصی به داروهای بیوتکنولوژی بخشیده است. بنابراین، شرکت داروسازی لقمان با تولید داروهای بیوتکنولوژی، ضمن حفظ بقای خود، نه تنها می تواند خوشنامی خود در عرصه داخلی را حفظ کند، بلکه خواهد توانست به عرصه های بین المللی دارو راه پیدا نماید.