سهام

سرمایه و ترکیب سهامداران

 

از تاریخ 1371.2.23 سهام شرکت در فهرست نرخهای تابلوی بورس درج شده است. سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 600 میلیون ریال

( شامل تعداد 600.000 سهم ، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال ) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر و طی آگهی مندرج درروزنامه رسمی

به شماره 20055 مورخ 1392.10.19 سرمایه شرکت به مبلغ 225.000 میلیون ریال ( شامل تعداد 225.000.000 سهم ، به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال ) افزایش یافت.

 

تغییرات سرمایه  شرکت

تاریخ افزایش

سرمایه

درصد افزایش

سرمایه

سرمایه جدید

( میلیون ریال )

محل افزایش سرمایه

1347

-

600

-

1370

333

2.600

آورده نقدی

1378

15

3.000

مطالبات و آورده نقدی

1379

100

6.000

//

1380

50

9.000

//

1381

67/66

15.000

//

1382

68

25.200

//

1386

62/197

75.000

//

1392

200

225.000

//

1396 100 450.000

//

 

همچنین سهامداران ( اشخاص حقوقی ) دارای مالکیت بیش از 1% سهام شرکت در تاریخ تهیه گزارش 1392.11.27 به شرح جدول زیر است :

 

لیست سهامدار عمده شرکت در تاریخ تهیه گزارش

ردیف

نام سهامدار

                  تاریخ تهیه گزارش 

تعداد سهام

درصد

1

موسسه جامعه الامام الصادق (ع)

317154852

70.5

2

شركت طاهر ايران

63698547

14

جمع

380853399

84.5

 

 

   دانلود : افزايش_سرمايه.pdf           حجم فایل 1395 KB
   دانلود : صورتهاي_مالي.pdf           حجم فایل 996 KB