هیات مدیره

نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیات مدیره     نام نماینده عضو حقوقی   سمت   نوع عضویت   تحصیلات   سابقه اجرایی در شرکت   تعداد مالکیت در سهام شرکت   سوابق مهم اجرایی 
موسسه جامعه الامام الصادق (ع)     میثم نورمحمدی   رییس هیات مدیره   غیرموظف   کارشناسی ارشد   -   420798   بیش از 15 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات دارویی
شرکت طاهر ایران     مسعود حاجی هاشم   نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل   موظف   کارشناسی ارشد   -   5000   بیش از 25 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات
علیرضا ظهره وند     فاقد نماینده   عضو هیات مدیره   غیرموظف   دکتری   بیش از 20 سال   9000   بیش از 29 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات
پخش سراسری تجهیزگران طب نوین     مسعود مظلوم   عضو هیات مدیره   غیرموظف   دکتری   3 سال       بیش از 26 سال سابقه اجرایی در صنایع دارویی
کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه     محمد رضا مصلحی   عضو هیات مدیره   غیرموظف   کارشناسی ارشد   2 سال       بیش از 31 سال سابقه اجرایی در صنایع و موسسات